INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

 

amely egyrészről ………….. (sz.: …………………, anyja neve: ……………………………) mint eladó - a továbbiakban: Eladó -

másrészről …………… (sz.: ………………….., anyja neve: ……………………………...) mint vevő - a továbbiakban: Vevő -

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

 

1) Eladó a kizárólagos tulajdonát képező, a ………………. sz. tulajdoni lapon …….helyrajzi szám alatt feltüntetett, természetben …………………….. sz. alatti, …………. hasznosítási módú, ….. m2 alapterületű ingatlant Vevőnek eladja, Vevő pedig Eladótól - általa megtekintett állapotban - megveszi.

 

2) Szerződő Felek az adásvétel tárgyát képező ingatlan vételárát ………. Ft azaz …………… ………………… forint összegben állapítják meg.

 

Az 2000. január 18.. napján megkötött előszerződéssel Vevő Eladónak, foglaló címén, a vételárból ……………., Ft, azaz …………………………. forintot megfizetett.

Szerződő Felek megállapodnak abban, Vevő a vételár hátralékos részét, részletekben, vagy egy összegben, legkésőbb ………………. napjáig köteles Eladónak - átvételi elismervény ellenében - megfizetni.

 

3) Eladó a vételár maradéktalan kiegyenlítésének napján bocsátja az eladott ingatlant Vevő birtokába és tulajdonába.

Az ingatlan hasznai és terhei ezen időponttól Vevőt illetik, illetve terhelik.

 

4) Eladó feltétlen garanciát vállal az eladott ingatlan per-, teher- és igénymentességéért.

 

5) Szerződő Felek kijelentik, hogy mindketten magyar állampolgárok és elidegenítést és a tulajdonszerzést jogszabályi rendelkezések nem akadályozzák, illetve korlátozzák.

 

6) Eladó a vételár maradéktalan kiegyenlítése esetén külön nyilatkozattal visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a tulajdonjog, 1/1 arányban, vétel címén, Vevő javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztessék.

 

7) A jelen szerződéssel kapcsolatos költségek Vevőt terhelik.

 

Szerződő Felek a jelen adásvételi szerződést - annak elolvasása és értelmezése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

 

 

Szeged, ………………………

 

eladó                                                                                               vevő

 

Ellenjegyezte:

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

1)

 

2)